بعد اقتصادی

اقدامات شرکت در بعد اقتصادی به شرح ذیل می باشد:

بر اساس بررسی های میدانی میزان سهم شرکت درتولید نخ و پارچه حدود 7 درصد از تولید کشور می باشد. در حال حاضر میزان ظرفیت واقعی شرکت 7هزار تن نخ و 12 میلیون متر مربع پارچه در سال است.  لازم به ذکر است سهم از بازار عددی پایین تر از 7 درصد خواهد بود. به دلیل اینکه بخشی از مصرف در کشور از طریق واردات رسمی و غیر رسمی تامین می گردد، براساس آمار انجمن نساجی، 28 شرکت بزرگ در این حوزه فعالیت می کنند که شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان در جایگاه 5 ام از بابت حجم تولید قرار دارد.