بعد محیط زیست

اقدامات شرکت در بعد محیط زیست به شرح ذیل می باشد:

1- فضای سبز شامل 3500 اصله درخت با 5 هکتار مساحت.

2- اجرای سیستم آبیاری قطره ای به وسعت 5 هکتار که معادل 100 متر مکعب آب در روز صرفه جویی داشته است.

3- کاهش مصرف آب از روزانه 700 متر مکعب در سال 1399 به روزانه 550 متر مکعب با تعریف پروژه های کاهش وصرفه جویی مصرف آب و تجهیز کنتور آب به انشعاب های مختلف.

4- احداث و به روز رسانی تصفیه خانه پساب به طوری که در حال حاضر هیچ گونه پساب تصفیه نشده وجود ندارد. ضمن اینکه خروجی پساب نیز در امر آبیاری فضای سبز استفاده می گردد که خود منجر به کاهش مصرف آب روزانه به میزان 2000 لیتر شده است.

5- ضایعات تولیدی که به محیط زیست صدمه وارد کند، در این شرکت وجود نداشته و بخشی از ضایعات مربوط به خاک استهال شده از پنبه بوده که قابلیت برگشت به محیط زیست و استفاده در باغبانی دارد.