استراتژی 8

آیا شاخصها و پروژههای بهبود مرتبط با استراتژی به طورمنظم پایش ...

استراتژی 7

آیا پروژههای بهبود در پشتیبانی از استراتژی، به طور جدی و ...

استراتژی 6

آیا استراتژی از طریق اهداف توافق شده و پروژه های بهبود ...

استراتژی 5

آیا استراتژی به طور موثر با کارکنان و ذینفعان سازمان در ...