کارکنان 6

آیا فعالیتهای بهبود مرتبط با کارکنان، استراتژی سازمان و نیازهای کارکنان ...

کارکنان 5

آیا کارکنان به طور مناسب مورد تشویق، قدردانی و مراقبت قرار ...

کارکنان 4

آیا کارکنان در تمامی سازمان به صورت موثر با یکدیگر ارتباط ...

کارکنان 3

آیا کارکنان اختیارات کافی از منظر تصمیم گیری دارند تا عملکرد ...