(( آگهی مناقصه کارتن ، دوک مقوایی و پلی ونیل الکل دی ماه 1402))

نوبت اول

شركت نخریسی و نساجی خسروی خراسان در نظر داد جهت مواد بسته بندی و آهاری از طریق مناقصه اقدام به تامین نماید.
شایان ذكر است مواد مورد نیاز شامل پلی ونیل الكل – دوك مقوایی –كارتن بسته بندی – لایه كارتن داخل كیسه می باشد.
از فروشندگان و تامین كنندگان در این خصوص دعوت می گردد از تاریخ درج آگهی حداكثر تا تاریخ 1402/10/07 پس از دریافت مدارك و توضیحات تكمیلی نسبت به ارسال مستندات و پیشنهادات خود اقدام نمایند. بدیهی است شركت در مناقصه فوق منوط به ارسال اسناد و مدارك حداکثر تا مهلت قانونی داده شده و همچنین ارسال نمونه ها به واحد كنترل كیفیت این شركت و اخذ تائیدیه از این واحد خواهد بود.


نکته 1 : کلیه اقلام تحویل در محل کارخانه خریدار بوده و هزینه های حمل و نقل به عهده فروشنده می باشد.
نکته 2 : نحوه خرید و قرارداد بعد از مشخص شدن برنده طی مدت حداکثر 3 ماه خواهد بود.
نکته 3 : تا قبل از جلسه بازگشایی پاکات باید نمونه ها تحویل خریدار گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره3-051432673000 تماس حاصل فرمائید.

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان