فرم شرکت در مناقصه نوبت سوم تامین مواد بسته بندي و مواد آهاري 

دانلود فرم ها

شركت نخريسي و نساجي خسروي خراسان در نظر داد جهت مواد بسته بندي و آهاري از طريق مناقصه اقدام به تامین نمايد.

از فروشندگان و تامین كنندگان در اين خصوص دعوت میگردد از تاريخ درج آگهي حداكثر تا 5 روز بعد به این سایت  مراجعه و پس از دريافت مدارك و توضیحات تكمیلي لزم نسبت به ارسال مستندات و پیشنهادات خود اقدام نمايند.بديهي است شركت در مناقصه فوق منوط به ارسال اسناد و مدارك شركت در مناقصه حداكثر تا مهلت قانوني داده شده و همچنین ارسال نمونه ها به واحد كنترل كیفیت اين شركت و اخذ تائیديه از اين واحد خواهد بود.

(( مهلت شرکت در مناقصه از 5 الی 10 خرداد ماه می باشد ))

 نکته1 : کلیه اقلام تحویل در محل کارخانه خریدار بوده و هزینه های حمل و نقل به عهده فروشنده می باشد .

نکته 2 : نحوه خرید شرکت و قرارداد بعد از مشخص شدن برنده و طی قرارداد طی مدت 3 ماه خواهد بود .

نکته 3 : تا قبل از جلسه بازگشایی پاکات باید نمونه ها تحویل خریدار گردد .

لیست تضمین ها

گروه 1 سپرده تضمین گروه مواد آهاری

            الف : پلی ونیل الکل : 863500000 ريال

             ب : نشاسته ذرت : 177000000ريال

گروه 2 سپرده تضمین  کیسه

پروپیلن : 308000000 ريال

گروه 3 سپرده تضمین دوک پلاستیکی

            الف : دوک آسیابی : 255000000 ريال

            ب : دوک شیشه ای : 117000000 ريال

گروه 4 سپرده تضمین دوک مقوایی : 2070000000 ریال