یک محیط کاری شادتر و پویاتر، نتیجه تلاش دسته‌جمعی ماست. لطفا نظر خود را در مورد میزان رضایت از شغل و شرکت ثبت کنید تا به کمک یکدیگر محیط کاری را بهبود دهیم.

اطلاعات شخصی

به چه میزان از شرایط فیزیکی محل کار خود(ایمنی، گرد و غبار، سر و صدا، دما، رطوبت و ...) رضایت دارید ؟(ضروری)
به چه میزان تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای انجام کارها به اندازه، مناسب، در دسترس و مفید هستند؟(ضروری)
از تغییرات در سرویس رفت و آمد رضایت دارید؟(ضروری)
به چه میزان امکانات و تجهیزات موجود را در بهینه سازی زمان انجام کارها مناسب می دانید؟(ضروری)
آیا آموزش‌ها و خدمات حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای را در شرکت کافی می دانید؟(ضروری)
به چه میزان امکانات آموزشی موجود در شرکت را مناسب می دانید؟(ضروری)
به چه میزان آموزشهای مرتبط با شغل خود را مناسب می دانید؟(ضروری)
به چه میزان ، دانش و توانایی خود را در انجام امور محوله مناسب می دانید؟(ضروری)
به چه میزان نسبت به کاری که قرار است انجام دهید و توانایی هایی که مورد انتظار شرکت است توجیه شده اید؟(ضروری)
از زمانبندی پرداخت حقوق رضایت دارید؟(ضروری)
از رعایت عدالت بین افراد در پرداختهای مالی رضایت دارید؟(ضروری)
روش محاسبه پاداش به عملکرد افراد چگونه است؟(ضروری)
به چه میزان حقوق دریافتی را با توانایی، تجربه و مهارت کاری خود متناسب می دانید؟(ضروری)
آیا ابزار و وسایل ایمنی، حفاظت و بهداشت فردی در دسترس می باشد؟(ضروری)
به چه میزان حقوق دریافتی را با حجم کار خود متناسب می دانید؟(ضروری)
از خدمات بیمه تکمیلی رضایت دارید؟(ضروری)
میزان و کیفیت خدمات رفاهی شرکت را در مقایسه با سایر شرکتهای شهرک صنعتی ، چگونه ارزیابی میکنید؟(ضروری)
آیا روشها و سیاستهای فعلی مدیریت شرکت در مقایسه با سالیان گذشته را مناسب و در جهت منافع شرکت می دانید؟(ضروری)
به چه میزان از مسئولیتها و وظایف محوله از سوی مدیران و سرپرستان خود رضایت دارید؟(ضروری)
به چه میزان سرپرستان و مدیران را در رعایت انصاف و عدم تبعیض موفق می دانید؟(ضروری)
به چه میزان سیستم و نحوه انتقال افراد از بخشی به بخش دیگر را مناسب می دانید؟(ضروری)
به چه میزان برخورد اخلاقی مدیر یا سرپرستان خود را مناسب می دانید؟(ضروری)
به چه میزان از سرپرست خود رضایت دارید؟(ضروری)
به چه میزان سرپرست خود را از نظر دانش ، توانایی و شایستگی مناسب جایگاه سرپرستی می دانید؟(ضروری)
اجرای قوانین جاری اداری و پرسنلی (تشویق، تنبیه، مرخصی، غیبت، تأخیر و ...) چگونه می باشد؟(ضروری)
رعایت عدالت در برخورد های انضباطی را چگونه میدانید؟(ضروری)
از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل رضایت دارید؟(ضروری)
به چه میزان شرکت را در جذب نیروهای متخصص و توجه به این موضوع موفق می دانید؟(ضروری)
در تصمیم گیری در رابطه با امور محوله میزان مشارکت کارکنان را چگونه می دانید؟(ضروری)
آیا سیستم پیشنهادات جاری شرکت را در مشارکت کارکنان در امور شرکت و اجازه ابراز خلاقیت و نوآوری افراد تاثیرگذار می دانید؟(ضروری)
به چه میزان از اهداف و سیاستهای شرکت آگاه هستید؟(ضروری)
به چه میزان ارتباط متقابل کاری با دیگر همکاران در شرکت را مناسب می دانید؟(ضروری)
به چه میزان رابطه صمیمی و دوستانه بین کارکنان را مناسب می دانید؟(ضروری)
به چه میزان، مسیرها و فرصتهای ترقی و پیشرفت شغلی را در شرکت موجود و دست یافتنی می دانید؟(ضروری)
به چه میزان نسبت به چشم انداز آینده شغلی خود در شرکت خوش بین هستید؟(ضروری)
به چه میزان از ادامه شغل کنونی در سازمان اطمینان دارید؟(ضروری)
به چه میزان وجهه و اعتبار اجتماعی شغل خود را درشرکت و جامعه مناسب می دانید؟(ضروری)
به چه میزان اعتبار اجتماعی شرکت را در جامعه مناسب می دانید؟(ضروری)
به چه میزان از جایگاه سازمانی خود در چارت سازمانی شرکت رضایت دارید؟(ضروری)
به طور کلی ، به چه میزان از شغل فعلی خود رضایت دارید؟(ضروری)
بطور کلی ، به چه میزان از اشتغال در شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان ، رضایت دارید؟(ضروری)
به نظر شما ، به چه میزان مواد، مصالح ، امکانات و... در شرکت اسراف نشده و درست استفاده می شوند؟(ضروری)
تمایل دارید سبد کالا را به چه صورت دریافت نمایید؟(ضروری)

سوالات تشریحی

در صورتی که امکان تایپ کردن را دارید تایپ کنید، در غیر این صورت برگه‌های برای این کار تعبیه شده است که می‌توانید از مسئول خود تحویل گرفته و آن را پرکنید و سپس در صندوق قرار داده شده در محل بیاندازید.