منشور هیئت مدیره و دبیرخانه هیئت مدیره

در اجرای مفاد ماده ۲۱ و ۱۹ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (مصوب ۲۷ تیر ۱۳۹۷) منشور هیئت مدیره و دبیر خانه هیئت مدیره شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام) ۲۰ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب هیئت مدیره شرکت رسید که این منشور به شرح ذیل ارائه می گردد.

مشخصات اعضای هیئت مدیره شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان

تصویرنام و نام خانوادگی اعضا / سمتمدرک تحصیلیاهم سوابق

جلیل ارغند

رئیس هیئت مدیره

کارشناسی نساجیكارخانجات نساجی مازندران (مدیر کارخانه) - كارخانجات نساجی خوی (عضو هیئت مدیره و مدیر پروژه) - كارخانجات نساجی خراسان (مدیر عامل)- کارخانه نساجی و نخريسی خسروی خراسان (رئیس هیئت مدیره)

حمید رضا دانش کاظمی

نائب رئیس هیئت مدیره

کارشناسی ارشد

اقتصاد گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

شركت كارگزاری اتيه (مدير عامل و نايب رئيس هيئت مدیره) - كانون كارگزاران بورس اوراق بهادار (رئیس هیئت مدیره) - شركت بورس اوراق بهادار (عضو هیئت پذیرش) - شركت كارگزاری ارديبهشت ايرانيان (عضو هیئت مدیره) - شركت سرمايه گذاری ملی ايران (مدیر ارشد صف) - شركت مديريت سرمايه گذاری ملی ايران (عضو هیئت مدیره) - شركت سرمايه گذاری فرهنگيان (مدیر میانی صف) - شركت سينا دارو (عضو هیئت مدیره) - شركت احياء صنايع خراسان (عضو هیئت مدیره) - شركت نخريسی نساجی خسروی خراسان (نائب رئیس هیئت مدیره)

محمد رضا اوحدی

عضو هیئت مدیره

فوق ليسانس مديريت اجرايی - گرایش استراتژيكشرکت فرش نقش آرا (مدير عامل 2 سال) – شرکت زمزم مشهد (قائم مقام ومعاونت منابع انسانی 2 سال) – شرکت رينگ سازی مشهد (معاونت بازرگانی 7 سال) – شرکت نساجی خراسان (عضو هیئت مدیره 1 سال) – شرکت مجتمع مس تكنار (قائم مقام مديرعامل 1 سال) – شرکت احياء صنايع خراسان (مدير امورمجامع 5 سال) - شركتهای گروه احياء (عضوموظف هيئت مديره 7 سال) – شرکت نيروگستران خراسان (رئيس هيئت مديره و عضوموظف 3 سال) - شرکت بازرگانی سيمان غرب تربت جام (مديرعامل وعضوهيئت مديره 4 سال) گروه صنايع دارويی و شيميايی و غذايی مدرس معاونت اجرايی و رئيس تيم نظارت) MC تاكنون)

علی فدیشه ای

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

کارشناسی تکنولوژی نساجیشركت نساجی رضانخ (مسئول سالن ریسندگی 1 سال) - گروه صنعتی شاديلون و شركت نساجی مشهد نخ (مديرسالن ريسندگی، مدير توليد، مدير پروژه (11 سال) – شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان  قائم مقام مديرعامل، سرپرست شركت، مديرعامل و عضو هئيت مديره (10 سال)

مهران دادگر

دکتری مهندسی  تکنولوژی نساجیمدیر تولید در کارخانه شادیلون (2 سال) - مدیر کنترل کیفیت در شرکت فرش زمرد (3 سال) - مشاور مدیرعامل و هیئت مدیره در شرکت رضا نخ - مدیر کارخانه ریسندگی نگین (2 سال) - مدیر کارخانه پوشاک هدیه - معاون مدیر فنی و تولید هلدینگ فرسا - مدیرعامل شرکت ماشین سازی، ساخت ماشین های نساجی (6 سال) - عضو هیئت علمی دانشگاه نیشابور از سال -1398 دانشکده مهندسی - گروه مهندسی پزشکی و مهندسی مکاترونیک - مدیر گروه کارآفرینی و ارتباط باصنعت دانشگاه از مورخه 1400/12/28