یک محیط کاری شادتر و پویاتر، نتیجه تلاش دسته‌جمعی ماست. لطفا نظر خود را در مورد میزان رضایت از شغل و شرکت ثبت کنید تا به کمک یکدیگر محیط کاری را بهبود دهیم.

اطلاعات شخصی

محیط کار

به چه میزان از شرایط فیزیکی محل کار خود(ایمنی، گرد و غبار، سر و صدا، دما، رطوبت و ...) رضایت دارید؟(ضروری)
به چه میزان تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای انجام کارها به اندازه، مناسب، در دسترس و مفید هستند؟(ضروری)

امکانات رفاهی موجود

سرویس رفت و آمد(ضروری)
ابزار و وسایل ایمنی، حفاظت و بهداشت فردی(ضروری)
آموزش‌ها و خدمات حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای(ضروری)
خدمات بیمه تکمیلی(ضروری)
زمانبندی پرداخت حقوق(ضروری)
رعایت عدالت بین افراد در پرداختهای مالی(ضروری)
اجرای قوانین جاری اداری و پرسنلی (تشویق، تنبیه، مرخصی، غیبت، تأخیر و ...) چگونه می باشد؟(ضروری)
نحوه پرداخت پاداش به عملکرد افراد چگونه است؟(ضروری)
رعایت عدالت در برخورد های انضباطی را چگونه میدانید؟(ضروری)
میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها را چگونه می دانید؟(ضروری)
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل(ضروری)
میزان و کیفیت خدمات رفاهی شرکت را در مقایسه با سایر شرکتهای صنعت تولیدی ، چگونه ارزیابی میکنید؟(ضروری)

با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه و شرکت

به چه میزان حقوق دریافتی را با توانایی، تجربه و مهارت کاری خود متناسب می دانید؟(ضروری)
به چه میزان حقوق دریافتی را با حجم کار خود متناسب می دانید؟(ضروری)

به چه میزان امکانات آموزشی موجود در شرکت را مناسب می دانید؟(ضروری)
به چه میزان، مسیرها و فرصتهای ترقی و پیشرفت شغلی را در شرکت موجود و دست یافتنی می دانید؟(ضروری)
به چه میزان سیستم پیشنهادات جاری شرکت را در مشارکت کارکنان در امور شرکت و اجازة ابراز خلاقیت و نوآوری افراد تاثیرگذار می دانید؟(ضروری)
به چه میزان آموزشهای مرتبط با شغل خود را مناسب می دانید؟(ضروری)
به چه میزان ، دانش و توانایی خود را در انجام امور محوله مناسب می دانید؟(ضروری)
به چه میزان از اهداف و سیاستهای مدیریت شرکت آگاه هستید؟(ضروری)
از نظر شما ، مدیران شرکت ، به چه میزان اهداف تعیین شده شرکت را باور دارند؟(ضروری)
با توجه به وضعیت جاری شرکت و در مقایسه با سالیان گذشته ، به چه میزان روشها و سیاستهای فعلی مدیریت شرکت را مناسب و در جهت منافع شرکت می دانید؟(ضروری)
به چه میزان از مسئولیتها و وظایف محوله از سوی مدیران و سرپرستان خود رضایت دارید؟(ضروری)
به چه میزان سرپرستان و مدیران را در رعایت انصاف و عدم تبعیض موفق می دانید؟(ضروری)
به چه میزان مدیریت شرکت را در اهمیت دادن به نظرات کارکنان در تصمیم گیریها در امور مختلف موفق می دانید؟(ضروری)
به چه میزان سیستم و نحوه انتقال افراد از بخشی به بخش دیگر را مناسب می دانید؟(ضروری)
به چه میزان شرکت را در جذب نیروهای متخصص و توجه به این موضوع موفق می دانید؟(ضروری)
به چه میزان برخورد اخلاقی مدیر یا سرپرستان خود را مناسب می دانید؟(ضروری)
به چه میزان ارتباط متقابل کاری با دیگر همکاران در شرکت را مناسب می دانید؟(ضروری)
به چه میزان رابطة صمیمی و دوستانه بین کارکنان را مناسب می دانید؟(ضروری)
به چه میزان از سرپرست خود رضایت دارید؟(ضروری)
به چه میزان نسبت به چشم انداز آینده شغلی خود در شرکت خوش بین هستید؟(ضروری)
به چه میزان از ادامه شغل کنونی در سازمان اطمینان دارید؟(ضروری)
به چه میزان وجهه واعتباراجتماعی شغل خودرا درشرکت وجامعه مناسب می دانید؟(ضروری)
به چه میزان اعتبار اجتماعی شرکت را در جامعه مناسب می دانید؟(ضروری)
به چه میزان از جایگاه سازمانی خود در چارت سازمانی شرکت رضایت دارید؟(ضروری)
به طور کلی ، به چه میزان از شغل فعلی خود رضایت دارید؟(ضروری)
به چه میزان سرپرست خود را از نظر دانش ، توانایی و شایستگی مناسب جایگاه سرپرستی می دانید؟(ضروری)
به چه میزان نسبت به کاری که قرار است انجام دهید و توانایی هایی که مورد انتظار شرکت است توجیه شده اید؟(ضروری)
به نظر شما ، به چه میزان مواد، مصالح ، امکانات و... در شرکت اصراف نشده و درست استفاده می شوند؟(ضروری)
به چه میزان امکانات و تجهیزات موجود را در بهینه سازی زمان انجام کارها مناسب می دانید؟(ضروری)
بطور کلی ، به چه میزان از اشتغال در شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان ، رضایت دارید؟(ضروری)

سوالات تشریحی

در صورتی که امکان تایپ کردن را دارید تایپ کنید، در غیر این صورت برگه‌های برای این کار تعبیه شده است که می‌توانید از مسئول خود تحویل گرفته و آن را پرکنید و سپس در صندوق قرار داده شده در محل بیاندازید.