لینک حضور در جلسه مجمع عمومی منتهی به

1400/12/29

شروع جلسه از ساعت 4 الی 6 تاریخ 1401/04/30

  • لطفا به صورت Guest (مهمان) وارد شوید.
  • توصیه میشود از اپلیکشن Adobe Connect  به جای مرور گر وب استفاده کنید
  • یا در صورت ورود با مرورگر ترجیحا از گوگل کروم (google chrome)