1

آیا نیازهای ذینفعان به طور نظاممند پیشبینی میشوند و آیا فرآیندهای سازمان یافتهای برای دریافت آن نیازها وجود دارد؟

 

راهنما:

سازمان برنامههای منطقی و مناسب و فرآیندهای نظاممندی برای شناسایی و پیشبینی نیازهای بالفعل و بالقوه ذینفعان دارد.

  • نظری ندارمً

  • در این زمینه سازمان نیاز به بهبود قابل ملاحظه دارد

  • در این زمینه ما خوب عمل میکنیم اما نیاز به بهبود داریم

  • ما همه اعتقاد داریم که در این زمینه بسیار خوب هستیم

  • در این زمینه میتوانیم ثابت کنیم که بهترین هستیم