1

آیا درک شفافی از اینکه چه چیزهایی سازمان را از منظر ذینفعان ویژه و با ارزش جلوه میدهد وجود دارد ؟

 

راهنما:

سازمان درک صحیحی از تواناییها و قابلیتهایی دارد که آن را نسبت به سایر سازمانها ویژه و با ارزش جلوه میدهد.

  • نظری ندارمً

  • در این زمینه سازمان نیاز به بهبود قابل ملاحظه دارد

  • در این زمینه ما خوب عمل میکنیم اما نیاز به بهبود داریم

  • ما همه اعتقاد داریم که در این زمینه بسیار خوب هستیم

  • در این زمینه میتوانیم ثابت کنیم که بهترین هستیم