1

آیا عملکرد درونی به عنوان یک درونداد برای استتتراتژی مورد بازنگری و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد؟

 

راهنما:

سازمان نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی و ارزیابی میکند و از این نتایج برای تدوین و یا بازنگری استراتژیها استفاده مینماید.

  • نظری ندارمً

  • در این زمینه سازمان نیاز به بهبود قابل ملاحظه دارد

  • در این زمینه ما خوب عمل میکنیم اما نیاز به بهبود داریم

  • ما همه اعتقاد داریم که در این زمینه بسیار خوب هستیم

  • در این زمینه میتوانیم ثابت کنیم که بهترین هستیم