1

آیا استراتژی سازمان به روشنی الویتها و اهداف مرتبط را که توسط کلیه عوامل مربوطه پذیرفته شده باشد، تعیین میکند؟

 

راهنما:

سازمان استراتژیها و اهداف را به روشنی اولویتبندی نموده است. سازمان استراتژیها را برای دستیابی به اهداف کلان مشخص نموده است.

  • نظری ندارمً

  • در این زمینه سازمان نیاز به بهبود قابل ملاحظه دارد

  • در این زمینه ما خوب عمل میکنیم اما نیاز به بهبود داریم

  • ما همه اعتقاد داریم که در این زمینه بسیار خوب هستیم

  • در این زمینه میتوانیم ثابت کنیم که بهترین هستیم