1

آیا استراتژی به طور موثر با کارکنان و ذینفعان سازمان در میان گذاشته شده است؟

 

راهنما:

کارکنان و ذینفعان سازمان استراتژیها را به طور موثر درک کردهاند. سازمان با اتخاذ رویکردهای متنوع و موثر استراتژیها را به اطلاع ذینفعان خود میرساند.

  • نظری ندارمً

  • در این زمینه سازمان نیاز به بهبود قابل ملاحظه دارد

  • در این زمینه ما خوب عمل میکنیم اما نیاز به بهبود داریم

  • ما همه اعتقاد داریم که در این زمینه بسیار خوب هستیم

  • در این زمینه میتوانیم ثابت کنیم که بهترین هستیم