1

آیا استراتژی از طریق اهداف توافق شده و پروژه های بهبود در سازمان جاری شده است ؟

 

راهنما:

سازمان برنامهها و پروژههای بهبود را برای تحقق استراتژیها تعیین نموده است.

  • نظری ندارمً

  • در این زمینه سازمان نیاز به بهبود قابل ملاحظه دارد

  • در این زمینه ما خوب عمل میکنیم اما نیاز به بهبود داریم

  • ما همه اعتقاد داریم که در این زمینه بسیار خوب هستیم

  • در این زمینه میتوانیم ثابت کنیم که بهترین هستیم