1

آیا پروژههای بهبود در پشتیبانی از استراتژی، به طور جدی و با دقت اجراء شده اند ؟

 

راهنما:

سازمان به منظور پشتیبانی از استراتژیها پروژهای بهبود را با دقت مدیریت میکند و منابع لازم را برای اجرای آنها پیشبینی نموده است.

  • نظری ندارمً

  • در این زمینه سازمان نیاز به بهبود قابل ملاحظه دارد

  • در این زمینه ما خوب عمل میکنیم اما نیاز به بهبود داریم

  • ما همه اعتقاد داریم که در این زمینه بسیار خوب هستیم

  • در این زمینه میتوانیم ثابت کنیم که بهترین هستیم