1

آیا شاخصها و پروژههای بهبود مرتبط با استراتژی به طورمنظم پایش و بازنگری شده و از آنها یادگیری حاصل میشود ؟

 

راهنما:

سازمان به منظور پایش و اندازهگیری پروژههای بهبود مرتبط با استراتژیها، شاخصهایی را تعیین نموده است.

  • نظری ندارمً

  • در این زمینه سازمان نیاز به بهبود قابل ملاحظه دارد

  • در این زمینه ما خوب عمل میکنیم اما نیاز به بهبود داریم

  • ما همه اعتقاد داریم که در این زمینه بسیار خوب هستیم

  • در این زمینه میتوانیم ثابت کنیم که بهترین هستیم