1

فعالیتها و عملکرد مدیریتی

آیا رهبران مسئولیت خود را با تخصیص روشن وظایف،مدیریت فرایندها، پایش پیشرفت و کنترل اجرای موثر برنامه ها انجام می دهند ؟

راهنما:

سازمان از ساختار سازمانی، شرح وظایف و اختیارات و نظام مدیریت فرآیندی و پایش شاخصها و نظام گزارشگیری از کیفیت و کمیت اجرای برنامهها برخوردار است.

  • نظری ندارم

  • در این زمینه سازمان نیاز به بهبود قابل ملاحظه دارد

  • در این زمینه ما خوب عمل میکنیم اما نیاز به بهبود داریم

  • ما همه اعتقاد داریم که در این زمینه بسیار خوب هستیم

  • در این زمینه میتوانیم ثابت کنیم که بهترین هستیم