1

آیا رهبران کار تیمی را در سازمان ترغیب نموده واز آن حمایت می کنند ؟

 

راهنما:

مدیران سازمان کارگروهی و فرهنگ مشارکت در سازمان را تقویت کرده و از آن حمایت میکنند.

  • نظری ندارم

  • در این زمینه سازمان نیاز به بهبود قابل ملاحظه دارد

  • در این زمینه ما خوب عمل میکنیم اما نیاز به بهبود داریم

  • ما همه اعتقاد داریم که در این زمینه بسیار خوب هستیم

  • در این زمینه میتوانیم ثابت کنیم که بهترین هستیم