1

آیا رهبران تغییرات را به صورت موثر مدیریت می کنند؟

 

راهنما:

 سازمان رهبران منعطفی دارد و برای اتخاذ تصمیمهای منطقی و مناسب ازتجارب قبلی و دانش سازمانی  با در نظر گرفتن پیامدهای آنها بهره مند میشود.

  • نظری ندارم

  • در این زمینه سازمان نیاز به بهبود قابل ملاحظه دارد

  • در این زمینه ما خوب عمل میکنیم اما نیاز به بهبود داریم

  • ما همه اعتقاد داریم که در این زمینه بسیار خوب هستیم

  • در این زمینه میتوانیم ثابت کنیم که بهترین هستیم