1

آیا فعالیتهای بهبود مرتبط با رهبری ،استراتژی سازمان را پشتیبانی می کنند؟

 

راهنما:

سازمان رویکردهای خود را در زمینه رهبری مورد بازنگری قرار داده و برنامههای بهبودی در این حوزه به منظور حمایت و پشتیبانی از استراتژیها را شناسایی، الویت بندی و اجرا مینماید

  • نظری ندارمً

  • در این زمینه سازمان نیاز به بهبود قابل ملاحظه دارد

  • در این زمینه ما خوب عمل میکنیم اما نیاز به بهبود داریم

  • ما همه اعتقاد داریم که در این زمینه بسیار خوب هستیم

  • در این زمینه میتوانیم ثابت کنیم که بهترین هستیم