1

آیا پروژههای بهبود مرتبط با رهبری با جدیت و دقت در سازمان جاری شدهاند ؟

 

راهنما:

سازمان برنامههای بهبود مرتبط با رهبری را بطور جدی و اثربخش در سازمان جاری مینماید.

  • نظری ندارمً

  • در این زمینه سازمان نیاز به بهبود قابل ملاحظه دارد

  • در این زمینه ما خوب عمل میکنیم اما نیاز به بهبود داریم

  • ما همه اعتقاد داریم که در این زمینه بسیار خوب هستیم

  • در این زمینه میتوانیم ثابت کنیم که بهترین هستیم