1

آیا دستاوردهای پروژههای بهبود مرتبط با رهبری اندازهگیری و اصلاح شده اند ؟

 

راهنما:

سازمان اثر بخشی و کارایی برنامههای بهبود رهبری را اندازهگیری و اصلاح می نماید.

  • نظری ندارمً

  • در این زمینه سازمان نیاز به بهبود قابل ملاحظه دارد

  • در این زمینه ما خوب عمل میکنیم اما نیاز به بهبود داریم

  • ما همه اعتقاد داریم که در این زمینه بسیار خوب هستیم

  • در این زمینه میتوانیم ثابت کنیم که بهترین هستیم