1

آیا برنامههای کارکنان که از استراتژی سازمان پشتیبانی کند، وجود دارد ؟

 

راهنما:

سازمان برنامههای منابع انسانی(شامل برآورد تأمین نیرویانسانی، آموزش و جبران خدمات و…) را به منظور پشتیبانی از استراتژیهای سازمان پیشبینی و اجراء مینماید.

  • نظری ندارمً

  • در این زمینه سازمان نیاز به بهبود قابل ملاحظه دارد

  • در این زمینه ما خوب عمل میکنیم اما نیاز به بهبود داریم

  • ما همه اعتقاد داریم که در این زمینه بسیار خوب هستیم

  • در این زمینه میتوانیم ثابت کنیم که بهترین هستیم