1

آیا کارکنان اختیارات کافی از منظر تصمیم گیری دارند تا عملکرد سازمان را هر موقع فرصتی فراهم شد بهبود دهند؟ 

 

راهنما:

سازمان بسترهای مناسبی را برای شکوفایی استعداد کارکنان و همافزایی فعالیتهای مشارکتی کارکنان به منظور بهبود مستمر فرآیندها فراهم نموده است.

  • نظری ندارمً

  • در این زمینه سازمان نیاز به بهبود قابل ملاحظه دارد

  • در این زمینه ما خوب عمل میکنیم اما نیاز به بهبود داریم

  • ما همه اعتقاد داریم که در این زمینه بسیار خوب هستیم

  • در این زمینه میتوانیم ثابت کنیم که بهترین هستیم