1

آیا کارکنان در تمامی سازمان به صورت موثر با یکدیگر ارتباط دارند؟

 

راهنما:

سازمان رویکردهای منطقی برای برقراری ارتباط مؤثر و دوسویه بین کارکنان و سازمان پیشبینی نموده است و به همین لحاظ کانالهای ارتباطی مناسبی را نیز بدین منظور ایجاد کرده است.

  • نظری ندارمً

  • در این زمینه سازمان نیاز به بهبود قابل ملاحظه دارد

  • در این زمینه ما خوب عمل میکنیم اما نیاز به بهبود داریم

  • ما همه اعتقاد داریم که در این زمینه بسیار خوب هستیم

  • در این زمینه میتوانیم ثابت کنیم که بهترین هستیم