1

آیا کارکنان به طور مناسب مورد تشویق، قدردانی و مراقبت قرار میگیرند؟

 

راهنما:

سازمان به منظور تشویق، قدردانی و مراقبت از کارکنان، نظامهای مناسبی از قبیل جبران خدمات و انتخاب کارکنان برتر پیشبینی نموده است.

  • نظری ندارمً

  • در این زمینه سازمان نیاز به بهبود قابل ملاحظه دارد

  • در این زمینه ما خوب عمل میکنیم اما نیاز به بهبود داریم

  • ما همه اعتقاد داریم که در این زمینه بسیار خوب هستیم

  • در این زمینه میتوانیم ثابت کنیم که بهترین هستیم