1

آیا فعالیتهای بهبود مرتبط با کارکنان، استراتژی سازمان و نیازهای کارکنان را پشتیبانی میکند؟

 

راهنما:

سازمان برای برطرف کردن نیازهای کارکنان و به منظور پشتیبانی از استراتژیهای سازمان، فرآیندها و برنامههای منابع انسانی را بهبود می بخشد.

  • نظری ندارمً

  • در این زمینه سازمان نیاز به بهبود قابل ملاحظه دارد

  • در این زمینه ما خوب عمل میکنیم اما نیاز به بهبود داریم

  • ما همه اعتقاد داریم که در این زمینه بسیار خوب هستیم

  • در این زمینه میتوانیم ثابت کنیم که بهترین هستیم