1
  • افزايش طول عمر

  • بخشودگي گناهان بزرگ

  • بخشودگي گناهان صغيره

  • دوري از حوادث ناگوار