1

معیار ۱ رهبری (مأموریت، چشم انداز و ارزش ها)

آیا رهبران به عنوان نقش الگو برای مأموریت، چشم انداز و ارزش های سازمان عمل می کنند؟

 

راهنما:

مدیران ارشد و مدیران میانی در تهیه و تدوین ماموریت، چشم انداز، اهداف کلان و راهبردها و ارزشهای سازمان مشارکت فعال دارند و خود در اجرای سیاستها و اشاعه ارزشها نقش الگو دارند.

  • نظری ندارم

  • در این زمینه سازمان نیاز به بهبود قابل ملاحظه دارد

  • در این زمینه ما خوب عمل میکنیم اما نیاز به بهبود داریم

  • ما همه اعتقاد داریم که در این زمینه بسیار خوب هستیم

  • در این زمینه میتوانیم ثابت کنیم که بهترین هستیم