1

آیا رهبران با ذینفعان بیرونی (مشتریان، شرکاء، جامعه و …) بر اساس یک برنامه از پیش تعریف شده فعالانه در تعامل هستند ؟

 راهنما :
سازمان نظامی منظم به منظور ارتباط وتعامل موثر رهبران با ذینفعان برای دستیابی به راهبردها و همچنین بازنگری آنها در سازمان دارد
  • نظری ندارم

  • در این زمینه سازمان نیاز به بهبود قابل ملاحظه دارد

  • در این زمینه ما خوب عمل میکنیم اما نیاز به بهبود داریم

  • ما همه اعتقاد داریم که در این زمینه بسیار خوب هستیم

  • در این زمینه میتوانیم ثابت کنیم که بهترین هستیم