1
  • کسب و کار حلال

  • یاد خدا بودن در هر حال

  • حسن اخلاق و نیکویی با عیال و تدبیر منزل

  • هر سه گزینه