1
  • عمرو بن عبدود – مرحب

  • مرحب – عمرو بن عبدود

  • شیبه بن ربیعه – حارث بن عامر

  • حارث بن عامر – شیبه بن ربیعه