پرسشنامه خودارزیابی بر اساس مدل تعالی

 

این پرسشنامه براساس آخرین ویرایش مدل تعالی سازمانی مدل تعالی EFQM توسعه یافته است. هدف این پرسشنامه یافتن تصویری از نقاط قوت و زمینه های بهبود و تعریف پروژه های الویت دار است. قابل ذکر است که برخی از سوالات ممکن است در هرسازمانی کاربرد نداشته باشند یا اینکه سازمانها میتوانند بر حسب نوع نیاز خود تغییراتی در این پرسشنامه ایجاد کنند که برای استفاده آنها مناسب تر شود. برای هر سوال، ۵ پاسخ محتمل از صفر تا چهار در نظر گرفته شده است که تعاریف اعداد به شرح زیر است:
٠ – نظری ندارم.
١ -در این زمینه سازمان نیاز به بهبود قابل ملاحظه دارد.
٢ -در این زمینه ما خوب عمل می کنیم اما نیاز به بهبود داریم.
٣ -ما همه اعتقاد داریم که در این زمینه بسیار خوب هستیم.
٤ -در این زمینه میتوانیم ثابت کنیم که بهترین هستیم.
از تعاريف فوق چنين بر مي آيد كه در  وضعيت ( ١ ) شركت در مرحله آغازين در زمينه مورد بحث
است.

در وضعيت ( ٢ ) شركت درمراحل مياني بوده و در وضعيت ( ٣ ) به سطح بلوغ مناسبي رسيده است.

اگر شركتي ادعا كند كه در زمينه اي در سطح ( ٤ ) است، عمالً ادعا ميكند كه در آن زمينه
بهترين است و شركتهاي با كلاس جهاني ميتوانند حتي يادگيري داشته باشند.
اين پرسشنامه به منظور استفاده در فرآيند خودارزيابي با رويکرد تلفيقي، پرسشنامه-كارگاه تنظيم
و تدوين شده است .

نحوه تکميل :

١ ) براي هر سوال به تفکيک نقاط قوت و زمينه هاي قابل بهبود، شناسايي و تدوين ميشود.

( توسط مدیران و کارشناس خبره)

٢ ) شواهدي كه دال برصحت نقاط قوت ميباشد در بخش شواهد هر سوال منظور شود.

(توسط مدیران و کارشناس خبره)

٣ ) پس از اينکه پرسشنامه توسط مديران و كارشناسان خبره تکميل شد، نتايج بدست آمده
دركميته راهبري و يا تعالي شركت مورد بحث، تبادل نظر و در نهايت اجماع قرار ميگيرد

ورود کار گروه ها