* از تماس تلفنی و مراجعه حضوری در رابطه با پیگیری تقاضا خودداری فرمایید*

*این فرم صرفا جهت  اطلاع از متقاضیان می باشد و دلیلی بر همکاری قطعی نیست*

خدمت سربازی(ضروری)
وضعیت تاهل(ضروری)
سابقه بیمه
مدرک تحصیلی(ضروری)