ار تباط با مدیر عامل 

انواع فایل های مجاز : jpg،png, حداکثر اندازه فایل: 1 MB.