1

دومین مرحله از منطق رادار کدام گزینه می باشد؟

  • نتایج

  • ارزیابی

  • جاری سازی

  • رویکرد