1

مدل تعالی سازمانی دارای چند معیار اصلی می باشد؟

  • 9 معیار

  • 2 معیار

  • 5 معیار

  • 4 معیار