1

مدل تعالی سازمانی دارای چند معیار و چند زیر معیار می باشد؟

  • 6 معیار و 30 زیر معیار

  • 9 معیار 32 زیر معیار

  • 32 معیار و 8 زیر معیار

  • 4 معیار و 8 زیر معیار