1
  • بي اعتنايي به خيرات

  • بدگماني نسبت به ديگران

  • سير شدن از دنيا

  • قساوت قلب