شیفتنوبت کاریروزسالماهبخششماره دستگاهپارتینمرهتابمیزان تولیدسرعتکششمیزان تولید رینگسرعت روتورسرعت زننده
شیفتنوبت کاریروزسالماهبخششماره دستگاهپارتینمرهتابمیزان تولیدسرعتکششمیزان تولید رینگسرعت روتورسرعت زننده