1

کدام بخش از مدل تعالی میزان موفقیت سازمان را دراجرای رویکردها، نشان می دهد؟

  • رهبری

  • نتایج

  • توانمند ساز ها

  • کارکنان