1

معیار رهبری دارای چند زیر معیار می باشد؟

  • 32 زیر معیار

  • 10 زیر معیار

  • 2 زیر معیار

  • 5 زیر معیار