1

حداقل و حداکثر ستاره قابل کسب در سطح تقدیر نامه چه مقدار می باشد؟

  • یک تا سه ستاره

  • یک تا چهار ستاره

  • یک تا پنج ستاره

  • یک تا شش ستاره