1
  • نیکی به پدر و مادر

  • روزه گرفتن

  • خواندن زیاد قرآن

  • رفتن به اماکن متبرک